Uniwersytet Gdański - UG, Gdańsk

Adres: ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

 

Wydział Biologii

SP Biologia Sądowa

SP Waloryzacja i Ochrona Obszarów Przyrodniczych

 

 

Wydział Chemii

SP Ocena ryzyka substancji chemicznych w systemie REACH

SP Współczesne metody analityki z elementami diagnostyki molekularnej [międzywydziałowe]

 

 

Wydział Ekonomiczny

SP Biznes elektroniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach

SP Biznes Międzynarodowy (w języku angielskim)

SP EMBA [międzywydziałowe]

SP Handel Zagraniczny

SP Innowacyjne praktyki public relations

SP Kapitał Ludzki w Biznesie Międzynarodowym

SP Lider innowacji. Organizacja i finansowanie projektów innowacyjnych

SP Marketing Międzynarodowy

SP Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (Unii Gospodarczo-Walutowej) [międzywydziałowe]

SP Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich

SP Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej

PS przygotowujące do doktoratu z ekonomii w języku angielskim

SP Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami

SP START PO DOKTORAT Z EKONOMII

SP Transport i Logistyka

SP Zamówienia Publiczne

 

 

Wydział Filologiczny

SP Dwujęzyczność - metody nauki i terapii dziecka

SP Emisji i Higieny Głosu

PS Gerontologopedyczne

SP Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji

SP Logopedia medialna

PS Logopedyczne

SP Nauczanie języka kaszubskiego

SP Nauczanie języka polskiego jako obcego

SP Neurologopedyczne

SP Oligofrenologopedyczne

SP Skandynawistyczne

SP Surdologopedyczne

SP Terapii Zaburzeń Czytania i Pisania

SP Tłumaczenia ustne

SP Translatoryka - przekład literatury popularnej

SP Translatoryka - przekład specjalistyczny

SP Translatoryka – przekład literacki

SP Translatoryka – przekład medyczny

SP Uzupełniające Terapii Logopedycznej

SP Wczesnej Interwencji Logopedycznej

SP Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej

SP Zarządzanie projektami jednostek naukowo-badawczych, dydaktycznych i edukacyjnych

 

 

Wydział Historyczny

SP Gedanistyki

SP Historia i Społeczeństwo. Dziedzictwo epok.

SP Historia sztuki

SP Historii

Międzyuczelnianie SP "Design w przestrzeni społecznej"

SP Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego

SP Wiedza o Oriencie

SP Zakon Krzyżacki i jego dziedzictwo kulturowe

 

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

SP Podstaw Informatyki

SP Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach – z programowaniem i analizą danych

 

 

Wydział Nauk Społecznych

SP Aktywizacja obywatelska - projekty międzysektorowe

SP Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

SP Diagnostyka psychologiczna

SP Dyplomacja współczesna

SP Dziecko i muzyka

SP Dziecko i sztuki plastyczne

SP Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawniej: Oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie integracyjnej)

SP Hermeneutyka Cywilizacji – studia międzykulturowe

SP Opieka i wspieranie wychowawcze rozwoju małego dziecka w środowisku instytucjonalnym i domowym

SP Organizacja Pomocy Społecznej

SP Pedagogiczne

SP Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

SP Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i poradnictwa rodzinnego (z przygotowaniem pedagogicznym)

SP Politologii

SP Psychologia coachingu biznesowego

SP Psychologia Kliniczna

SP Psychologia Przywództwa w Organizacjach

SP Psychologia Sportu

SP Psychologia Transportu

SP Psychotraumatologia

SP Reklama i Marketing Medialny

SP Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna (z przygotowaniem pedagogicznym)

SP Socjoterapia i praca z grupą

SP Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych

SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju

SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

SP Tutoring uzdolnień w edukacji

SP Wczesne wspomaganie, edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju

SP wiedzy o Pomorzu

SP SP Zakładanie i prowadzenie alternatywnych placówek wczesnej edukacji

 

 

Wydział Oceanografii i Geografii

SP GIS - System Informacji Geograficznej

 

 

 

 

Wydział Prawa i Administracji

SP Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach

SP Legislacja administracyjna

Międzywydziałowe SP Ubezpieczenia Społeczne

SP Ochrona danych osobowych

SP Podatki i prawo podatkowe

SP Postępowanie administracyjne

SP Prawa pracy

SP Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii

SP Prawo cywilne

SP Prawo dla mediatorów

SP Prawo medyczne

SP Prawo rynku finansowego Unii Europejskiej

SP Prawo Spółek

SP Warunki Prawne Prowadzenia Działalności Gospodarczej

SP "Podyplomowe studia menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości"

SP Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem

SP EMBA [międzywydziałowe]

SP Komercjalizacja nieruchomości (we współpracy z firmą JLL)

SP Lean Management w usługach (we współpracy z firmą konsultingową LeanQ Team)

PS Menedżerskie

Międzywydziałowe SP Ubezpieczenia Społeczne

SP Nadzór korporacyjny

SP Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych

SP Rachunkowości i Podatków

SP Rachunkowość ACCA

SP Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny

SP Wycena Nieruchomości

SP Zarządzanie jednostkami administracji publicznej

SP Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

SP Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi

SP Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi

SP Zarządzanie Projektami

 

 

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście