zmień miasto

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku - WSTiH, GdańskWybierz kierunek z przyszłością w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku - łącz pasję z zawodem!

O Uczelni

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku jest uczel­nią nie­publiczną, jednowydziałową i jednokierunkową wpisaną do re­jestru uczel­ni nie­publicz­nych i związków uczel­ni nie­publicz­nych MNiSW 24.06.1996 r. pod poz. nr 88. Ksz­tałci na stu­diach I stop­nia, II stop­nia, po­dy­plomo­wych i kur­sach specja­listycz­nych. Jej ab­sol­wen­ci mogą ubie­gać się o pracę w hotelach, biu­rach podróży, obiek­tach ga­stro­nomicz­nych oraz in­nych in­sty­tu­cjach i przed­siębior­stwach związa­nych z branżą turystyczną. Wg unij­nych pro­gnoz nad­chodzi era tu­rysty­ki, zaś tegoroczne dane pokazują największy wzrost ruchu turystycznego na świecie od 2010 roku. Implikuje to wzrost zapo­trze­bo­wania na wysoko wykwalifikowane kadry.

WSTiH w Gdańsku od lat jest liderem rankingów na naj­lepszą uczel­nię o pro­fi­lu tu­rystycz­no-hotelar­skim w Pol­sce północnej (m. in. ran­king Wia­domości Tu­rystycz­nych za lata: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, Wprost 2012, Rzecz­po­spo­li­tej i Perspek­ty­w za lata: 2017, 2014, 2013, 2012, 2011). Uczelnia jest również lau­reatem licz­nych nagród i wyróżnień, a wśród nich.:

- Medal Eu­ro­pej­ski za pro­wadze­nie na wy­so­kim eu­ro­pej­skim po­zio­mie stu­diów na kie­run­ku "tu­rysty­ka i re­kreacja" przyzna­ny przez Bu­si­ness Cen­tre Club;

- Brązo­wy medal w międzyna­ro­dowym kon­kur­sie kulinar­nym "Cu­lina­ry World Cup" 2010 w Luk­sem­bur­gu;

- II na­grodę w fi­na­le eu­ro­pej­skie­go kon­kur­su Eur­hodip w Bo­lonii w 2009 r.

- Uczel­nia po­sia­da Cer­ty­fi­kat "Wia­rygod­nej Sz­koły" oraz „Do­bra Uczel­nia Do­bra Pra­ca” przy­zna­wane rok rocznie przez Aka­de­mic­kie Cen­trum In­for­ma­cyj­ne

Liczne sukcesy odnoszą również studenci WSTiH: m.in. w roku 2014 Pan Krzysztof Bugiera doszedł o ćwierćfinału programu telewizyjnego TOP Chef. Absolwenci Uczelni zajmują prestiżowe stanowiska w branży turystyczno-hotelarskiej – są właścicielami, dyrektorami, menedżerami obiektów noclegowych i gastronomicznych.

Biorąc pod uwagę specyfikę branży tu­rystycz­no-hotelar­skiej, WSTiH w Gdańsku kładzie sz­czególny na­cisk na naukę języków obcych (zwiększona licz­ba go­dzin lek­to­ratów) oraz na prak­tyczną naukę za­wodu (prak­ty­ki krajowe i za­gra­nicz­ne).

Zajęcia pro­wadzone są przez kadrę dy­dak­tyczną, którą tworzą wy­so­kiej klasy specja­liści zatrudnieni w WSTiH w Gdańsku, a także wykładowcy in­nych uczel­ni trójmiej­skich i wybit­ni przed­stawicie­le prak­ty­ki go­spo­dar­czej: właściciele, dyrektorzy hoteli, restauracji, biur podróży, a także prezesi przedsiębiorstw doradczych.

Dzisiejsza młodzież to pokolenie ludzi pragnących samodzielnie kreować swoje życie, kształtować je według własnych zasad, przekonań i upodobań. To pokolenie ludzi chcących  brać życie w swoje ręce i czuć za nie odpowiedzialność. Dzisiejsza młodzież doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, iż młodość to najlepszy czas na inwestowanie w swoją przyszłość, na poszukiwanie kierunków własnego rozwoju.

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku od początku swego istnienia stawia na profesjonalizm w pełnym tego słowa znaczeniu. Doceniona jest przez studentów, władze państwowe, a przede wszystkim przez pracodawców branży turystyczno-hotelarskiej!

Wybierz kierunek z przyszłością w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku - łącz pasję z zawodem!

 

dlaMaturzysty
w Trójmieście w innych miastach
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama