Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku - WSZ, Gdańsk

Otwieramy nowe możliwości
Adres: Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk

Studia podyplomowe

Zapraszamy do podjęcia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku na jednym z kierunków na:

Wydziale fizjoterapii i nauk o zdrowiu

  • trychologia kosmetyczna - NOWOŚĆ!
  • NBA w ochronie zdrowia - NOWOŚĆ!
  • dietetyka NOWOŚĆ!
  • dietetyka w sporcie
  • kosmetologia bioestetyczna
  • opieka geriatryczna NOWOŚĆ!
  • podologia
  • Psychodietetyka
  • PRAWO MEDYCZNE Z ELEMENTAMI PRAWA KOSMETYCZNEGO I FARMACEUTYCZNEGO – NOWOŚĆ

 

Studia podyplomowe trwają 2 semestry i przeznaczone są dla wszystkich osób posiadających wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie).

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie niestacjonarnym (zaocznym) co 2 tygodnie – zajęcia w piątki po godzinie 17:00, soboty, niedziele.

Wyjątkiem są studia podyplomowe na kierunku zarządzanie oświatą, na których zajęcia odbywają się w soboty i/lub niedziele.

ABSOLWENT otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wybranego kierunku.


Podstawa prawna uprawniająca Wyższą Szkołę Zarządzania w Gdańsku do prowadzenia studiów podyplomowych:

USTAWA
z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym


Dział I
System szkolnictwa wyższego


Rozdział 1
Przepisy ogólne


Art. 2.
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
(…)
11) studia podyplomowe – formę kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje
co najmniej pierwszego stopnia, prowadzoną w uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk,
instytucie ba-dawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, kończące się uzyskaniem
kwalifikacji podyplomowych;
(…)


Art. 8.
(…)
7. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany
jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony przez uczelnię.
8. W przypadku gdy program studiów podyplomowych wykracza poza zakres, o którym mowa w ust. 7,
do prowadzenia tych studiów wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
wydana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
(…)


Art. 8a.
Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry. Program kształcenia powinien umożliwiać uzyskanie
przez słuchacza co najmniej 60 punktów ECTS, przy czym uczelnia jest obowiązana do określenia ich efektów
kształcenia oraz sposobu ich weryfikowania i dokumentacji.
(…)

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście