Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku - WSZ, Gdańsk

Otwieramy nowe możliwości
Adres: Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk

Zasady rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI na studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe:

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) – trwa od 16 marca do 15 września
 • na semestr letni (zajęcia od marca) – trwa od 16 listopada do 15 lutego

WARUNKI REKRUTACJI na studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe.

Rekrutacja odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń, wystarczy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych. Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych.

(dot. studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich)
Nie weryfikujemy przedmiotów wybranych na maturze oraz osiągniętych wyników.

(dot. studiów II stopnia)
O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która:
– posiada tytuł zawodowy: licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny,
– ukończyła studia wyższe w przynajmniej jednym z poniższych dziedzin:

KOSMETOLOGIA

 1. nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu,
 2. nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki biologiczne, nauki chemiczne.


 DIETETYKA

 1. nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu,
 2. nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 3. nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki biologiczne, nauki chemiczne.

  – posiada w szczególności kompetencje w zakresie wiedzy i umiejętności, które są przewidziane w programie kształcenia na kierunku dietetyka/kosmetologia I stopnia,

  – w wyniku ukończenia studiów I stopnia lub w inny sposób (w wyniku uczenia się pozaformalnego i nieformalnego) nie uzyskała części ww. kompetencji, może podjąć studia II stopnia na kierunku dietetyka/kosmetologia, jeśli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.


W przypadku absolwentów kierunków innych niż kosmetologia i dietetyka jest konieczność przystąpienia do odbycia kursu wyrównawczego, którego program jest opracowywany na podstawie złożonych przez kandydatów suplementów do dyplomu.

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunku studiów dietetyka i kosmetologia realizowana jest zgodnie z Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach na dany rok akademicki.

(dot. studiów podyplomowych)
Nie weryfikujemy jaki kierunek studiów I lub II stopnia, jednolitych magisterskich ukończyłeś/aś, dowolnie możesz wybrać kierunek studiów podyplomowych.

 

Wymagane dokumenty :

Dział promocji i rekrutacji przyjmuje tylko komplety dokumentów rekrutacyjnych.

STUDIA I STOPNIA (DIETETYKA, KOSMETOLOGIA), JEDNOLITE MAGISTERSKIE (FIZJOTERAPIA):

 1. wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne wygenerowane ze strony e.wsz.pl – po wcześniejszej rejestracji w systemie i uzupełnieniu danych,
 2.  kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 3. jedno aktualne zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), oraz płyta CD (w kopercie) ze zdjęciem cyfrowym* (format: jpg, 368×456 [szer. x wys. w px], 300 dpi”)* w nazwie zdjęcia prosimy wpisać swój numer PESEL,
 4. wydrukowane potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (85 zł) oraz za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (22 zł),
 5.  zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych z prawem wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polsk

 __________________________________________________________________________________________________________

STUDIA II STOPNIA (DIETETYKA, KOSMETOLOGIA):

 1. wydrukowane i podpisane podanie wygenerowane ze strony e.wsz.pl – po wcześniejszej rejestracji w systemie i uzupełnieniu danych,
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 3. kserokopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 4. wydrukowane potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (85 zł) oraz za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (22 zł),
 5. jedno aktualne zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz płyta CD (w kopercie) ze zdjęciem cyfrowym (format: *.jpg, 368×456 [szer. x wys. w px], 300 dpi”)
 6. * w nazwie zdjęcia prosimy wpisać swój numer PESEL,
 7. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych z prawem wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polski.

 


STUDIA PODYPLOMOWE:

 1. wydrukowane i podpisane podanie wygenerowane ze strony e.wsz.pl – po wcześniejszej rejestracji w systemie i uzupełnieniu danych,
 2. kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał do wglądu)
 3. jedno aktualne zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 4. wydrukowane potwierdzenie wpłaty wpisowego,
 5. CV + opis doświadczenia zawodowego – dotyczy wyłącznie studiów MBA w ochronie zdrowia.

 


Obcokrajowcy, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia do Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku składają dodatkowo tłumaczenie dokumentów obcojęzycznych na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub polskiego konsula urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.
Więcej o uznawanych świadectwach uzyskanych w zagranicznych systemach edukacji znajdziesz na stronie.https://www.wsz.pl/rekrutacja/rekrutacja-obcokrajowcow/

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych uprzejmie prosimy o sprawdzenie, czy posiadają Państwo tłumaczenie zgodne z powyższymi wymogami.


Dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze ds. promocji i rekrutacji (p.101) lub przysłać pocztą na adres uczelni:

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
ul. Pelplińska 7
80-335 Gdańsk
z dopiskiem: Biuro ds. promocji i rekrutacji

 

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście