zmień miasto

Uniwersytet Gdański - UG, Gdańsk

Wydziały - Uniwersytet Gdański

WYDZIAŁY NA UCZELNI: Jednolite magisterskieI stopieńI stopień (inż.)II stopień
WWEESNZNWNENEDUAWWEESNZNWNENEDUAWWEESNZNWNENEDUAWWEESNZNWNENEDUA
LEGENDA: W - Wieczorowe, WEE - Weekendowe, S - Stacjonarne, NZ - Niestacjonarne zaoczne, NW - Niestacjonarne wieczorowe, NE - Niestacjonarne eksternistyczne, N - Niestacjonarne, E - E-learningowe, DUA - Dualne
  Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed             v                   v      
  » Biotechnologia             v                   v      
  Wydział Biologii             v                   v      
  » Biologia             v                   v      
  » Biologia medyczna             v                   v      
  » Genetyka i biologia eksperymentalna             v                          
  » Ochrona zasobów przyrodniczych             v                          
  Wydział Chemii             v         v         v   v  
  » Biznes chemiczny                       v         v      
  » Chemia             v                   v   v  
  » Ochrona środowiska             v                   v      
  Wydział Ekonomiczny             v   v               v   v  
  » Biznes i Technologia Ekologiczna                                 v      
  » Ekonomia             v   v               v   v  
  » Intercultural and Business Relations in Europe             v                          
  » Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze             v   v               v      
  » Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia                                     v  
  Wydział Filologiczny             v   v               v   v  
  » Amerykanistyka             v                   v      
  » Cultural Communication             v                          
  » Etnofilologia kaszubska             v                          
  » Filologia angielska             v   v               v   v  
  » Filologia germańska             v   v               v      
  » Filologia klasyczna             v                   v      
  » Filologia polska             v                   v      
  » Filologia romańska             v                   v      
  » Filologia rosyjska             v                   v      
  » Iberystyka             v   v                      
  » Kulturoznawstwo             v                   v      
  » Lingwistyka stosowana             v   v               v      
  » Logopedia             v   v               v      
  » Produkcja form audiowizualnych             v                          
  » Rosjoznawstwo             v                          
  » Sinologia             v                          
  » Skandynawistyka             v                   v      
  » Slawistyka             v                   v      
  » Studia bałkańskie             v                          
  » Studia wschodnie             v                          
  » Wiedza o Filmie i Kulturze Audiowizualnej             v   v               v      
  » Wiedza o teatrze             v                          
  » Zarządzanie Instytucjami artystycznymi             v                          
  » Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych                                 v      
  Wydział Historyczny             v   v               v   v  
  » Archeologia             v                   v      
  » Etnologia             v                   v      
  » Historia             v   v               v   v  
  » Historia sztuki             v                   v      
  » Krajoznawstwo i turystyka historyczna             v   v               v      
  » Niemcoznawstwo             v                          
  » Religioznawstwo             v                          
  Wydział Matematyki, Fizyki I Informatyki             v   v               v   v  
  » Bioinfotrmatyka             v                          
  » Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna             v                          
  » Fizyka             v                   v      
  » Fizyka medyczna             v                   v      
  » Informatyka             v   v               v   v  
  » Informatyka o profilu praktycznym             v                          
  » Matematyka             v                   v      
  » Modelowanie matematyczne i analiza danych             v                   v      
  » Quantum Information Technology                                 v      
  Wydział Nauk Społecznych   v   v     v   v               v   v  
  » Bezpieczeństwo narodowe             v   v               v      
  » Dyplomacja             v                          
  » Dziennikarstwo i komunikacja społeczna             v                   v      
  » Filozofia             v                   v      
  » Pedagogika             v                   v   v  
  » Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna   v   v                                
  » Pedagogika specjalna   v   v                         v   v  
  » Pedagogika wczesnej edukacji                                 v   v  
  » Politologia             v                   v      
  » Praca socjalna             v                   v      
  » Psychologia   v   v                                
  » Socjologia             v                   v      
  Wydział Oceanografii i Geografii             v                   v   v  
  » Akwakultura - Biznes i technologia             v                          
  » Geografia             v                          
  » Geografia fizyczna z geoinformacją                                 v      
  » Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS                                 v      
  » Geologia             v                          
  » Gospodarka przestrzenna             v                   v   v  
  » Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód             v                          
  » Oceanografia             v                   v      
  Wydział Prawa i Administracji   v v v     v   v               v   v  
  » Administracja             v   v               v      
  » Criminology and criminal justice             v                          
  » Kryminologia             v   v               v   v  
  » Podatki i doradztwo podatkowe             v   v                   v  
  » Prawo   v v v                                
  » Prawo w administracji i gospodarce                                     v  
  » Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia                                     v  
  » Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne                                 v      
  Wydział Zarządzania             v   v               v   v  
  » Finanse i rachunkowość             v   v               v   v  
  » Informatyka i ekonometria             v   v               v   v  
  » Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne                                 v   v  
  » Zarządzanie             v   v               v   v  
  » Zarządzanie instytucjami służby zdrowia             v                          
dlaMaturzysty
w Trójmieście w innych miastach
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama